Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze schrijft voor hoe wij met uw persoonsgegevens moeten omgaan zodat uw privacy blijft gegarandeerd. Hoe wij dat garanderen vindt u hieronder in deze privacyverklaring beschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dorpentocht verwerkt persoonsgegevens over u omdat u deelneemt aan, vriend bent van de Dorpentocht, vrijwilliger of sponsor bent van stichting Dorpentocht en/of omdat u deze zelf met het invullen van een adresstrook aan ons heeft verstrekt. Stichting Dorpentocht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-Uw voor- en achternaam
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres

 

Waarom stichting Dorpentocht gegevens nodig heeft

Stichting Dorpentocht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het toesturen van onze flyer per post of e-mail (deelnemers)
-Het toesturen van onze nieuwsbrief per post of e-mail (vrienden, sponsoren en vrijwilligers)
-Het toesturen van betalingsherinnering per post of e-mail (vrienden en sponsoren)
-Het toesturen van informatie per post of e-mail (vrijwilligers)

 

Hoe lang bewaart stichting Dorpentocht de gegevens

Stichting Dorpentocht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren.
-Van een deelnemer die 5 jaar achtereen geen adresstrook heeft ingevuld of die een verzoek tot verwijdering heeft ingediend, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd.
-Van een vriend die 3 jaar achtereen geen vriendenbijdrage heeft betaald of die heeft aangegeven geen vriend meer te willen zijn, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd.
-Van een vrijwilliger die te kennen heeft gegeven niet meer beschikbaar te zijn, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd.
-Van een sponsor die te kennen heeft gegeven zich als sponsor terug te trekken, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd.

 

Delen met derden

Stichting Dorpentocht verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons postadres of via e-mail naar info@dorpentocht.net. Stichting Dorpentocht zal zo snel mogelijk, binnen een week, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Stichting Dorpentocht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van stichting Dorpentocht, https://dorpentocht.net/, maakt gebruik van een beveiligde verbinding

 

Vragen en klachten

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door stichting Dorpentocht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met stichting Dorpentocht op via info@dorpentocht.net. Verder heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Stichting Dorpentocht is als volgt te bereiken:

Stichting Dorpentocht
Aquamarijn 8
3641XG Mijdrecht
of
info@dorpentocht.net